Gedachtegoed

Het CDA is een christelijk geïnspireerde partij die open staat voor iedereen. Gemeenschappelijke grondbeginselen (waarden en normen) binden ons. Onze grondbeginselen zijn: rentmeesterschap, solidariteit, gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid. Die vormen ons gezamenlijke kompas in de politiek.

 

Een sterk en veilig Wassenaar

Zo werken wij aan een sterk Wassenaar waarin de mensen zich veilig en thuis voelen, tot hun recht kunnen komen en waarin we zorgen en werken voor elkaar, met elkaar. De gemeente schept hierbij de randvoorwaarden, biedt de nodige ondersteuning en beschermt de kwetsbaren. En ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en is gelijkwaardig met gelijke kansen en ruimte om zich te ontplooien.

 

Betrokken Wassenaarders met directe invloed op de leefomgeving

Wassenaar draait op de betrokkenheid van mensen bij hun dorp, wijk, buurt, school, kerk, bedrijf, sportvereniging en gezin. Mensen komen tot persoonlijke groei door verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar te nemen. Het CDA gelooft in een samenleving met rechten en plichten die stimulerend, creatief en inspirerend is, zodat welvaart en welzijn hand in hand gaan. Betrokken burgers zijn in staat om de onderlinge verbondenheid te versterken. Daarom gaan wij het gesprek met hen aan en brengen hen actief op de hoogte van de directe invloed op het bepalen van hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld via de gemeente, die als overheid die het dichtst bij mensen staat en een sleutelrol heeft in het realiseren van een samenleving zoals het CDA die voorstaat.

 

Aanpak van aantasting en bedreiging

Het CDA verzet zich tegen aantasting en bedreiging van de samenleving door bijvoorbeeld criminaliteit, drugsgebruik of alcoholmisbruik. Met goede ondersteuning helpen we mensen die aan de kant staan.

 

Duurzame toekomst

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Dat is heel veel in ons dorp. Om een betere samenleving achter te laten aan onze kinderen en kleinkinderen zijn ook ondernemerschap en innovatie nodig. Samen werken we aan duurzame oplossingen voor onder meer de energievoorziening en de afvalverwerking.

 

Geen individualistische samenleving

Liberalen hechten aan de vrijheid van het individu. Mensen zijn zelf het best in staat om voor zichzelf te zorgen en de overheid grijpt alleen in daar waar dat strikt noodzakelijk is. Het doorvoeren van deze principes leidt tot een individualistische samenleving, waarin tegenstellingen ontstaan tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen jong en oud en tussen oorspronkelijke en nieuwe Nederlanders. In een dergelijke samenleving is er te weinig oog voor elkaar en voor onze onderlinge verbondenheid. Leidt vaak tot uitwassen die alleen maar met de eigen portemonnee en het eigen belang te maken hebben.

Doordat we elkaar steeds minder ontmoeten, begrijpen we elkaar ook steeds minder goed. We vergeten dat ieder mens juist tot zijn recht komt in relatie met- en tot een ander en dat we elkaar juist nodig hebben om de sterke samenleving te bouwen. Het CDA staat voor een samenleving waarin de vrijheid voor het individu altijd is gekoppeld aan de verantwoordelijkheid voor de ander, waar burgers voldoende ruimte en zeggenschap hebben. Wassenaarders samen Voor het CDA Wassenaar staat de bevolking van Wassenaar centraal in het samenspel van overheid en markt. De Wassenaarse samenleving moet worden onderhouden vanuit een besef van verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar. Het CDA wil samen met de burgers ook de komende jaren aan zo’n samenleving bouwen. Juist samen zijn en blijven we succesvol.

 

Lees het volledige programma hier.